blank
Government of Nepal Ministry of Energy Government of Nepal
निजामती सेवाको मान्यता: अनुशासन, इमान्दारिता र नैतिकता
 
 

सूचना

मितिः २०६८।४।२४

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको च.नं. ६ मिति ०६८।४।८ को पत्रानुसार निजामती सेवा पुरस्कारको लागि सिफारिस गरी पठाउने क्रममा उक्त पुरस्कार दावीको लागि २०६८।४।१५ मा यस कार्यालयको वेबसाइट र सूचना पाटीमा सूचना प्रकाशित गरिएकोमा निवेदन दिने र मन्त्रालयबाट छनौट भएका देहायका कर्मचारीहरुको सम्बन्धमा कसैलाई चित्त नबुझेमा सो को आधार र प्रमाण सहित यस मन्त्रालयको प्रशासन शाखामा ७ दिन भित्र उजुरी दिन प्रयोजनको लागि सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

पुरस्कार दावी गर्ने कर्मचारीहरुको विवरण

सि.नं.

पद

नाम, थर

कार्यालय

शा.अ.

श्री हरिहर शर्मा

ऊर्जा मन्त्रालय

ना.सु.

श्री कान्छा खत्री

ऊर्जा मन्त्रालय

क.अ.

श्री टेक बहादुर कोइराला

सप्तकोशी उच्च बाँध बहुउद्देश्यीय आयोजना तथा सुनकोशी स्टोरेज कम डाइभर्सन आयोजना

 

 

 

 

 
blank

Copyright © Ministry of Energy. All Rights Reserved.